مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: حسین بهاروند
کلیدواژه ها :
: 12690
: 1
: 0
ایندکس شده در :
مقایسه فراساختار و تجلی ژنی در سلولهای بنیادی لیمبال کشت داده شده، ملتحمه، لیمبال و قرنیه نرمال هدف: مطالعه ویژگیهای فراساختار و تجلی ژنها در سلولهای بنیادی لیمبال کشت شده بر پرده آمنیون و مقایسه آن با بافتهای طبیعی ملتحمه، لیمبال و قرنیه سالم.مواد و روشها: روشهای (Revers Tranh1ase Polymerase Chain Reaction) RT-PCR، ایمنوسیتوشیمی و ایمنوبلات به منظور بررسی تجلی ژنهای موثر در حفظ خصوصیات بنیادی (Stem ness)، تمایز یا تکوین اپیتلیوم قرنیه در نمونه های تازه تهیه شده لیمبال، قرنیه، ملتحمه انسانی و سلولهای لیمبال کشت شده بر پرده آمنیوتیک، در زمان های متفاوت مورد استفاده قرار گرفتند. روش میکروسکوپ الکترونی نیز برای بررسی فراساختار سلولهای کشت شده و بافتهای مربوط استفاده شد.یافته ها: پس از 2-3 هفته، سلولهای کشت شده صفحه ای به اندازه تقریبی 2´2 سانتی متر مربع را بر پرده آمنیوتیک برهنه (فاقد سلول) تشکیل دادند. سلولهای کشت شده در تمام مراحل کشت از نظر بیان ژن P63+ Pax6+ Oct4+K3- بودند. بیان ژن K12 و کانکسین 43 پس از 14 روز کشت ظاهر شد و با افزایش زمان کشت افزایش یافت، در حالی که بیان ژن P63با افزایش زمان کاهش یافت. مقایسه سلولهای کشت شده با نوع طبیعی آن نشان داد که بافت لیمبال دارای ژنهای K3-/K12-/P63+/Oct4+/PAX6+ و بافت قرنیه دارای ژن P63-/K3+/K12+/Oct4+/PAX6+ و بافت ملتحمه نیز دارای ژنهای P63+/K3-/K12+/Oct4+/PAX6+ بودند. بررسی فراساختار سلول های لیمبال کشت شده نشان دهنده شباهت های فراوانی بین این سلول ها و اپیتلیوم قرنیه طبیعی بود.نتیجه گیری: نتایج نشان داد که سلول های لیمبال کشت شده جمعیت هتروژنی متشکل از سلول های بنیادی، سلول های پیش ساز و سلول های تمایز یافته هستند. همچنین هر چند که سلول های کشت شده واجد ساختار و اندامک های نابالغ درون سلولی بودند اما از نظر ساختار و ویژگی های درون سلولی مشابه نمونه طبیعی بودند.
نویسندگان: مرضیه ابراهیمی
کلیدواژه ها : خون جنيني - سلولهاي بنيادي خونساز - سيتوكاين ها - اينتركولين ـ 3 - فاكتور محرك كلني گرانولوسيت ماكروفاژي - TPO - SCF
: 4845
: 11
: 0
ایندکس شده در :

  چكيد ه

  سابقه و هدف

  سلولهاي بنيادي خونساز در درمان بيماريهاي خوني، نارساييهاي متابوليك و نقصهاي سيستم ايمني موثرند. از آن جا كه سلولهاي بنيادي خونساز در خون بند ناف قابليت پيوند به فرد بالغ را ندارند، لذا دستيابي به روشهايي كه با صرف هزينه كم به تكثير سلولهاي بنيادي خون بند ناف بپردازند اهميت دارد. در اين مطالعه، پتانسيل تكثير و تمايز سلولهاي تكهستهاي خون بند ناف( MNC ) و نيز ويژگيهاي سلولهاي توليد شده در حضور تركيبات مختلف سيتوكايني مورد بررسي قرار گرفت.

  مواد وروشها

  مطالعه انجام شده از نوع مداخلهاي آزمايشگاهي بود. سلولهاي تكهستهاي( MNC ) از خون بند ناف نوزادان با دوره كامل حاملگي كه مادران آنها به ظاهر سالم( HBs Ag- ، anti-HCV- ، anti-HBC- و anti-HIV- ) و فاقد ديابت و يا فشار خون بارداري بودند، جدا شد و در مقادير 106 × 5/1 سلول در حجم 2 ميليليتر محيط كشت IMDM حاوي 10% FBS و 5 نوع سيتوكاين IL-3 ، TPO ، GM-CSF ، SCF ، Flt-3 و در سه گروه FSGT3 ، FSGT و FST كشت شدند. به منظور بررسي ويژگي سلولهاي تكثير شده، شمارش سلولي، ايمنوفنوتيپ سلولها و قدرت كلنيزايي آنها در گروههاي مختلف و در روزهاي 0، 7، 14 و 21 مورد ارزيابي قرار گرفت. براي مقايسه درون گروهي درهر گروه از آزمايش غير پارامتريك ويلكوكسون و براي مقايسه بين گروهي از آزمايش غير پارامتريك منويتني استفاده شد.

  يافتهها

  نتايج اين مطالعه نشان داد تمام تركيبات سيتوكايني مورد مطالعه قادر به تحريك تكثير MNC در خون بند ناف به ميزان 5 برابر ميباشند. اما تنها تركيب Flt3L ، SCF و TPO قادر به توليد بيشتر سلولهاي تك هسته، سلولهاي CD34+ و سلولهاي CD34+90+38- طي 14 روز كشت ميگردد. هم چنين تمام تركيبات به كار رفته سبب توليد پيشسازهاي ميلوئيدي در كشتهاي طولاني مدت ميشوند.

  نتيجه گيري

  در اين مطالعه با استفاده از MNC خون بند ناف و سه تركيب سيتوكايني Flt3LT ، SCF و TPO ، روش مقرون به صرفهايي براي كشت سلولهاي بنيادي خون بند ناف بدون استفاده از فرآيندهاي خالصسازي ارايه شده است كه با افزايش توليد هم زمان سلولهاي تك هسته، سلولهاي بنيادي CD34+90+38- ، پيشسازهاي CD34+ ، پيشسازهاي ميلوئيدي CD34+133+ و كلونيهاي گرانولوسيتي منوسيتي همراه است.

  كلمات كليدي : خون جنيني، سلولهاي بنيادي خونساز، سيتوكاينها، اينتركولين ـ 3، فاكتور محرك كلني گرانولوسيت ماكروفاژي، TPO ، SCF

 

: 5770
: 47
: 0
ایندکس شده در :
مقدمه: مادران باردار با توجه به مشکلات بی شماری که احتمال دارد در دوران بارداری و زايمان متحمل شوند، نياز بيشتری به دريافت خدمات و رعايت حقوق از جنبه های مختلف دارند و تا حدود زيادی ميزان رضايت مندی مادران از کيفيت ارائه خدمات مامايی و رعايت حقوقشان پايين است. اين مطالعه با هدف بررسی تاثير کارگاه آموزشی برای ماماها در ميزان رعايت حقوق از ديدگاه زنان زايمان کرده انجام گرفته است.
مواد و روش ها: مطالعه از نوع نيمه تجربی بود که با تعداد 400 زن زايمان کرده در بيمارستان فجر ماکو که توسط ماما زايمان طبيعی انجام داده بودند صورت گرفت. افراد به روش نمونه گيری مبتنی بر هدف به صورت 200 زن زايمان کرده به عنوان گروه شاهد و 200 زائو پس از تشکيل کارگاه آموزشی حقوق بيمار برای ماماها به عنوان گروه مورد انتخاب شدند. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه خود ساخته مشتمل بر 25 سوال بود. اطلاعات به دست آمده از دو گروه با استفاده از برنامه نرم افزاری (ver 11) spss مورد تجزيه و تحليل آماری قرار گرفت.
يافته ها: يافته ها نشان داد از ديدگاه گروه مورد 70% موارد حقوقی روان- اجتماعی و 89% حقوق جسمی در سطح « خيلی خوب» رعايت شده است. در صورتی که از ديدگاه گروه شاهد تنها 2% موارد حقوقی روانی- اجتماعی در سطح خوب و 5/96% موارد در سطح متوسط رعايت شده بود. در اين مطالعه اختلاف آماری معنی داری با (p<0.001)  بين ميزان رعايت حقوق جسمی و روانی- اجتماعي  از ديدگاه مادران در گروه شاهد و مورد وجود داشت.
بحث و نتيجه گيری: يافته ها نشان داد برگزاری کارگاه آموزشی و آشناسازی کادر اتاق زايمان با حقوق بيمار تاثير مثبتی بر ميزان رعايت حقوق زنان زايمان کرده داشته است.
نویسندگان: خدیجه اعتدالی, مرضیه ابراهیمی, طاهره زندیه, منیره محمد, امین خوش اخلاق, مرتضی ضرابی
کلیدواژه ها : بانكهاي خون - ذخيره كرايو - خون بند ناف
: 9678
: 38
: 0
ایندکس شده در :

  چكيد ه

  سابقه و هدف

  خون بند ناف به طور موفقيتآميزي از سال 1988 به عنوان يك منبع مهم براي سلولهاي بنيادي خونساز استفاده شده است. احتمال ايجاد آلودگيهاي باكتريايي در زمان خونگيري از بند ناف و نيز در طي فرآيندهاي مربوط به پردازش آن وجود دارد. هدف از اين تحقيق، بررسي و تعيين منشأ و نوع آلودگي باكتريايي نمونههاي خون بند ناف در بانك خون بند ناف پژوهشكده رويان بود.

  مواد و روشها

  در اين مطالعه توصيفي، تعداد 3074 واحد خون بندناف كه در مدت 3 سال جمعآوري شده، از نظر آلودگي باكتريايي مورد بررسي قرار گرفت. به منظور شناخت منشأ آلودگي، 800 كيسه بررسي و از هر كيسه دو نمونه كشت و باكتريهاي جدا شده تعيين سويه شدند. نتايج توسط آزمون كايدو و نرمافزار 16 SPSS تجزيه و تحليل شدند.

  يافتهها

  از مجموع 3074 واحد خون بند ناف، تعداد 93 واحد(6/3-3/2= 95% CI ، 02/3%) آلودگي باكتريايي داشتند. در بررسي دوم از مجموع 800 واحد، تعداد 26 واحد(3/3%) از نظر كشت ميكروبي مثبت بودند كه 25 واحد(2/96%) آن در مرحله خونگيري و 1 مورد(8/3%) پس از انجام فرآيند پردازش مثبت شده بود.

  نتيجه گيري

  در اين تحقيق، بيشترين آلودگي مربوط به بخش زايمان بيمارستانها بود كه درحين خونگيري نادرست از بند ناف ايجاد شده بود و اكثريت اين باكتريهاي جدا شده مربوط به فلور نرمال پوست و دستگاه تناسلي بودند؛ لذا با توجه به اهميت و ارزش بالاي سلولهاي خون بند ناف و عوارض خطرناك ناشي از پيوند نمونه عفوني، تدوين برنامههايي به منظور آموزش جهت اخذ استريل نمونه، ضروري به نظر ميرسد.

  كلمات كليدي : بانكهاي خون، ذخيره كرايو، خون بند ناف